CTALXBT002 automobilinis USB/BT adapteris Lexus | USB / BT adapteriai | Oficialus JVC atstovas Lietuvoje - gerų kainų parduotuvė
Prekė 1 / 35
Prekės informacija

CTALXBT002 automobilinis USB/BT adapteris Lexus

Prekės kodas: AP00CN1314
CTALXBT002 automobilinis USB/BT adapteris Lexus

Reitingų nėra.
Connects2 Gamintojas: Connects2
Liko keli vnt. Paskubėkite!
109,00 € be pristatymo
BT jungiasi prie originalaus grotuvo!
CTALXBT002 automobilinis USB/BT adapteris Lexus

Connects2 bluetooth adapteris LEXUS

MP3 failø formatas jau ilgà laikà ásitvirtinæs kaip skaitmeniniø árašø standartas.

Šio formato failai dominuoja kompiuteriuose, MP3 grotuvuose, išmaniuosiuose telefonuose ir t.t., todël daþnam vairuotojui kyla noras MP3 failø klausytis ir automobilyje. Naujausiuose automobiliø modeliuose gamyklinës magnetolos jau palaiko MP3 failø kompaktinius diskus ar net turi USB jungtá. Taèiau senesniø automobiliø savininkams klausytis MP3 muzikos, nekeièiant gamyklinës magnetolos nëra ámanoma. Tokiu atveju, tam yra puikus sprendimo bûdas - USB/BT adapteris. Šis prietaisas jungiamas prie gamyklinës magnetolos per CD keitiklio jungtá ir veikia kaip virtualus CD keitiklis. USB adapteris išsaugo pilnà magnetolos bei jos valdymo ant vairo (jei toks yra) funkcionalumà ir yra valdomas kaip áprastas CD keitiklis. Negana to, prie adapterio galima prijungti bet kokius išorinius garso šaltinius per AUX áëjimà.

Pagrindinës savybës:

• Galimybë atsiliepti ir baigti skambuèius naudojant FF mygtukà (Fast Farward).

• Leisti muzikà iš bluetooth árenginiø (telefono, kompiuterio ir pan.) per naudojant protokolà.

• Galima prijungti bet koká árenginá su 3,5mm AUX jungtimi.

• Atkuria MP3 ir WMA failus iš USB laikmenø (USB atminties raktø), bei garsà iš bet kokiø kitø garso šaltiniø per AUX áëjimà.

• Garso signalas á magnetolà perduodamas laidais taip garantuojant perduodamo garso kokybæ, kuri yra þenkliai prarandama naudojant bet kokius FM moduliatorius

• Naujø muzikiniø kûriniø ákëlimas/iškëlimas á USB raktà yra daug greitesnis ir patogesnis nei árašant juos á CD

• USB adapteris valdomas standartiniais magnetolos mygtukais ar valdymu ant vairo (jei toks yra)

• Išsaugoma paskutinës pozicijos atmintis, todël árašo klausymas tæsiamas nuo tos vietos, kurioje jis buvo nutrauktas

• Magnetolos ekrane pateikiamas grojamo failo numeris ir grojimo laikas

• Palaikomi visi standartiniai MP3 failai iki 320Kbps

• Adapteriui nereikalingas papildomas išorinis maitinimas

• Per USB jungtá galima ákrauti ákrovimà palaikanèius prietaisus (mob. telefonus, MP3 grotuvus ir t.t.)

• Ypaè paprasta prietaiso sumontavimo procedûra

• USB adapteris sumontuojamas nematomoje vietoje, todël išsaugojama gamyklinë automobilio interjero išvaizda bei iki minimumo sumaþëja tikimybë dël vagystës

• USB jungties prailginimo laidas atvedamas á vairuotojui patogià vietà

• Išmontavus adapterá nelieka jokiø jo buvimo poþymiø

• Palaikomos kûriniø kartojimo (Repeat) ir grojimo atsitiktine tvarka (Random) funkcijos

• Kûriniai saugomi kataloguose CD01, CD02... (iki maks. CD10 - priklausomai nuo magnetolos keitiklio galimybiø) su maks. 99 dainomis kiekviename, tad vienu metu galite rinktis net iš 900 kûriniø!

 

Tinkamas šiems LEXUS automobilių modeliams su 12 kontaktų jungtimi (5 & 7 Pin):

MarkėModelisMetai nuoMetai iki
LexusRX300 2004
LexusRX350 2004
LexusIS200 2004
LexusIS300 2004
LexusIS200 2004
LexusGS300 2004
LexusGS430 2004
LexusGS470 2004
LexusSC300 2004
LexusSC400 2004

 

Komplektacijoje:  

• USB/SD MP3 bluetooth adapteris (virtualus skaitmeninis CD keitiklis),

• AUX laidas (3.5 mm kištukas),

• USB prailginimo laidas,

• Mikrofonas,

• montavimo instrukcija.

 

Gamintojas: Connects2, Didþioji Britanija

 

SVARBU! USB rakto failø sistema turi bûti FAT/FAT32 formato. Vidinë katalogø struktûra turi bûti: CD01, CD02, CD03... iki maks. CD10, priklausomai nuo magnetolos/cd keitiklio galimybiø. Á kiekvienà katalogà galima ákelti maks. 99 dainas. Failø pavadimai turi susidëti tik iš lotyniškø raidþiø (negalima naudoti lietuviškø, rusiškø, vokiškø ir pan.) ir skaitmenø. Pavadinime taip pat nenaudoti taškø, pvz., "feat." ar "01.". Tokiu atveju pavadinime naudoti tarpo " ", apatinio brûkšnio "_" ar minuso "-" þenklus. Visos adapterio jungtys turi bûti prijungtos kaip priklauso ar yra nurodyta instrukcijoje. NESILAIKANT ŠIØ NURODYMØ ADAPTERIS GALI NEVEIKTI ARBA VEIKTI NETINKAMAI!

 
[!] Stebėk kainą

Mes jus informuosime, kai šios prekės kaina taps Jums priimtina.

Saugos kodas:
Atsiliepimai apie prekę
Rašyti atsiliepimus gali tik prisijungę vartotojai.
Atsiliepimų apie šią prekę nėra.
Prekė 1 / 35